• germany.jpg
  • japan.jpg
  • taiwan.jpg

Ông Shuhei Yoshida sang thăm công ty TNHH PN toàn cầu và Trường CĐN Trần Hưng Đạo. Với mong muốn đón nhận các học viên được đào tạo từ công ty và nhà trường chuyên ngàng Điều dưỡng sang Nhật bản làm việc.

Công ty TNHH PN toàn cầu là một trong các doang nghiệp được chính phủ việt nam cho phép triển khai đưa thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản. Vừa qua công ty rất vui mừng và hân hành chào đón ông Shuhei Yoshida sang thăm công ty TNHH PN toàn cầu và Trường CĐN Trần Hưng Đạo. Đã phát biểu và khích lệ các học viên ngoài ra còn trao đổi những kinh nghiệm quý báu

anh-ky-niem

 Ông Shuhei Yoshida Thăm các thực tập sinh và chia sẻ kinh nghiệm tại phòng học

Hiện Công ty TNHH PN toàn cầu đang có gần 20 thực tập sinh đang theo học Các bạn được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tới N4 trước khi sang làm việc tại Nhật Bản. Được hỗ trợ sinh hoạt phí sau khi được các Viện dưỡng lão Nhật tuyển chọn, ngoài ra các thực tập sinh còn được tham gia các khóa thực hành tại trường Cao đẳng Nghề Trần Hưng Đạo.

hieu-truong-ky-niem

Ts Nguyễn Duy Hưng chụp ảnh kỷ niệm với Ông Shuhei Yoshida

Với những thuận lời về cơ sở vật chất và con người hiện có Công ty TNHH PN Toàn Cầu mong muốn sẽ tiếp tục đưa được nhiều bạn thực tập sinh hơn nữa sang Nhật Bản để lao động.

Vào 15h ngày 12/10/2018 tại công ty TNHH PN toàn cầu lễ xuất cảnh đoàn thực tập sinh đi làm việc tại nhật bản được tổ chức lần đầu tiên với sự có mặt của tất cả ban lãnh đạo công ty. Đứng đầu là thầy hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Trần Hưng Đạo TS. Nguyễn Duy Hưng, các giáo viên giảng dạy tiếng nhật cho các bạn và tất cả các bạn học viên cùng lớp dĩ nhiên là gia đình các bạn thực tập sinh kỹ năng luôn có mặt đầy đủ để chi ân cùng công ty TNHH PN toàn cầu

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ tiễn 5 bạn thực tập sinh tại nhật bản. 

5

2

1

TS. Nguyễn Duy Hưng phát biểu động viên các thực tập viên trước giờ bay 

3

Buổi lễ diễn ra trong khoảng 90 phút với sự hân hoan của ban lãnh đạo công ty một không khí ấm cúng và tràn đầy niềm tin cũng như sự cảm động của gia đình và bản thân các bạn lao động

4

Ñeå coù theå sang Nhaät Baûn laøm vieäc ngoaøi khoù khaên veà taøi chính cuõng nhö vaán ñeà hoïc taäp tieáng Nhaät tröôùc khi laøm thuû tuïc nhaäp caûnh thì ngöôøi lao ñoäng coøn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe cuûa caùc doanh nghieäp ñeå hoï coù theå tieáp nhaän mình.

Nhö caùc baïn ñaõ bieát quy trình tieáp nhaän thöïc taäp sinh ñi laøm vieäc taïi Nhaät, thoâng thöôøng caùc doanh nghieäp phía Nhaät hoï seõ yeâu caàu caùc ñoái taùc Vieät Nam chuaån bò töø 3-5 boä hoà sô, thaäm chí nhieàu coâng ty hoï coøn yeâu caàu töø 6-10 ngöôøi thi tuyeån ñeå choïn ra moät ngöôøi ñi lao ñoäng, phía ñoái taùc Nhaät Baûn hoï cuõng ñaùnh giaù cao ngoaïi hình, taùc phong, cöû chi cuõng nhö khaû naêng giao tieáp, naêng löïc tieáng Nhaät cuûa baïn.
 

Moãi doanh nghieäp seõ coù nhöõng tieâu chí tuyeån choïn lao ñoäng khaùc nhau tuy nhieân seõ vaãn coù nhöõng ñaëc ñieåm cuï theå maø taát caû caùc coâng ty ñeàu thích.

bo LD

TCDN

LDNN

Go to top