• germany.jpg
  • japan.jpg
  • taiwan.jpg

Ñeå coù theå sang Nhaät Baûn laøm vieäc ngoaøi khoù khaên veà taøi chính cuõng nhö vaán ñeà hoïc taäp tieáng Nhaät tröôùc khi laøm thuû tuïc nhaäp caûnh thì ngöôøi lao ñoäng coøn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe cuûa caùc doanh nghieäp ñeå hoï coù theå tieáp nhaän mình.

Nhö caùc baïn ñaõ bieát quy trình tieáp nhaän thöïc taäp sinh ñi laøm vieäc taïi Nhaät, thoâng thöôøng caùc doanh nghieäp phía Nhaät hoï seõ yeâu caàu caùc ñoái taùc Vieät Nam chuaån bò töø 3-5 boä hoà sô, thaäm chí nhieàu coâng ty hoï coøn yeâu caàu töø 6-10 ngöôøi thi tuyeån ñeå choïn ra moät ngöôøi ñi lao ñoäng, phía ñoái taùc Nhaät Baûn hoï cuõng ñaùnh giaù cao ngoaïi hình, taùc phong, cöû chi cuõng nhö khaû naêng giao tieáp, naêng löïc tieáng Nhaät cuûa baïn.
 

Moãi doanh nghieäp seõ coù nhöõng tieâu chí tuyeån choïn lao ñoäng khaùc nhau tuy nhieân seõ vaãn coù nhöõng ñaëc ñieåm cuï theå maø taát caû caùc coâng ty ñeàu thích.

 

1. Taùc phong, thaùi ñoä öùng xöû
 

Ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng haøng ñaàu quyeát ñònh vieäc baïn coù ñöôïc doanh nghieäp Nhaät Baûn tieáp nhaän hay khoâng, haõy theå hieän mình laø con ngöôøi lòch söï, khieâm toán, bieát laéng nghe, khoâng ngaét lôøi ngöôøi noùi khi hoï ñang trình baøy nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc.
  

2. Tieáng Nhaät toát
 

Phía doanh nghieäp Nhaät hoï raát thích nhöõng lao ñoäng coù khaû naêng noùi tieáng Nhaät toát, ñieàu naøy giaûi thích vì sao coù nhieàu öùng vieân khoâng ñöôïc choïn trong nhöõng laàn thi ñaàu nhöng sau ñoù laïi raát ñöôïc caùc xí nghieäp tin töôûng löïa choïn
  

3. Ngoaïi hình
 

Tuøy vaøo töøng coâng vieäc maø nhaø tuyeån duïng seõ coù nhöõng yeâu caàu veà ngoaïi hình khaùc nhau, ví duï nhö caùc coâng vieäc lieân quan ñeán xaây döïng, cô khí...ñoøi hoûi ngöôøi lao ñoäng caàn coù söùc khoûe, caùc coâng vieäc hoaït ñoäng döïa treân daây truyeàn saûn xuaát nhö thöïc phaåm, ñieän töû seõ yeâu caàu ngöôøi lao ñoäng phaûi kheùo leùo, nhanh nheïn...

4. Trình ñoä hoïc vaán - Kinh nghieäm laøm vieäc
 

Nhieàu doanh nghieäp Nhaät Baûn hoï raát coi troïng trình ñoä hoïc vaán cuûa caùc hoïc vieân, neáu baïn coù baèng caáp, kinh nghieäm phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa hoï thì khaû naêng vöôït qua voøng tuyeån choïn seõ ñôn giaûn hôn raát nhieàu, bôûi theo tö töôûng cuûa caùc nhaø tuyeån duïng hoï nghó nhöõng ngöôøi ñaõ coù trình ñoä, hoïc vaán thì khaû naêng tìm hieåu coâng vieäc cuõng nhö, tieáp caän tieáng Nhaät seõ nhanh hôn raát nhieàu.

Kinh nghieäm laøm vieäc cuõng laø moät trong nhöõng tieâu chí quan troïng do ñoù ñeå coù theå nhaän ñöôïc hôïp ñoàng 
xuaát khaåu lao ñoäng Nhaät Baûn, ngöôøi lao ñoäng caàn xaùc ñònh ñöôïc nhöõng khaû naêng voán coù cuûa baûn thaân vaø löïa choïn cho mình nhöõng doanh nghieäp phuø hôïp nhaát ñeå tham gia thi tuyeån. Taát caû nhöõng yeáu toá ñöôïc japan.net.vn ñöa ra phía treân coù theå thay ñoåi vaø vieäc ngöôøi lao ñoäng töï thay ñoåi seõ laø moät trong nhöõng yeáu toá taïo neân söï thaønh coâng cho baïn.

Hieän nay, taát caû caùc ñôn haøng tuyeån duïng lao ñoäng Nhaät Baûn, ngöôøi lao ñoäng seõ phaûi phoûng vaán tröïc tieáp vôùi doanh nghieäp, do ñoù haõy xaùc ñònh cho mình moät taâm lyù thöïc söï thoaûi maùi trong caùc cuoäc phoûng vaán, bôûi ñaây cuõng chính laø yeáu toá quyeát ñònh ñeå nhaø tuyeån duïng xaùc ñònh ñöôïc giöõa baïn vaø nhöõng öùng vieân coøn laïi hoï neân choïn ai.
 

Chuùc caùc baïn thaønh coâng!

bo LD

TCDN

LDNN

Go to top